2

شرکت لوله و پروفیل کوثر صنعت اسپادانا به عنوان یکی از بزرگـترین و گسترده ترین مجموعه های بازرگانی در زمینه تولید ، تأمین و توزیع لوله های فولادی آبرسانی و صنعتی، مصمم است با تنوع بخشی به محصولات و خدمات و با اتکاء به سر آمدی و همسو با اهداف بلند کشــور عزیـزمان در زمیـنه صادرات ، بازرگانی و هلدینگ محـصولات فـولادی، پیشتاز باشد. در این راستا و با توجه به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۸ اهداف ذیل را پیگیری می نماید :

• کسب رضایت و خشنودی ایزد منان
• افزایش رضایت مشتریان و کارفرمایان
• بهبود مستمر فرآیند ها ( تأمین، توزیع ، خدمات )
• افزایش سهم بازار و ارتقاء نام شرکت
• توسعه کمی و کیفی خدمات و محصولات
بی شک انجام این مـهم، جز با همکـاری و مشارکـت همه همکاران گرامی، درک ارزشـهای سازمان، دورنما و مأموریت های شرکت ، محقق نخواهد گردید.
اینجانب ضمن اعلام تعهد کامل به اجرای مفاد این خط مشـی از کلیه پرسنل شرکـت انتظار دارم با درک کامل موارد فوق الذکر مشارکت خود را به صورت مستمر در تحقق اهداف سازمان به کار گیرند .
مدیر عامل