گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم یک روش پوشش دهی به وسیله فلز روی می باشد و در نهایت فرآیند در این پوشش، آهن با روی پیوند شیمیایی تشکیل میدهد. گالوانیزه به روش غوطه وری گرم نزدیک به ۱۵۰ سال است که کاربرد دارد. این نوع پوشش بیشترین کاربرد را در مصارف آبرسانی خانگی، سازه های گلخانه و … دارد.