گالوانيزاسيون به روش غوطه وري گرم يك روش پوشش دهي به وسيله فلز روي مي باشد و در نهايت فرآيند در اين پوشش، آهن با روي پيوند شيميايي تشكيل ميدهد. گالوانيزه به روش غوطه وري گرم نزديك به ۱۵۰ سال است كه كاربرد دارد. اين نوع پوشش بيشترين كاربرد را در مصارف آبرساني خانگي، سازه هاي گلخانه و … دارد.