2

شركت نورد لوله كوثر صنعت اسپادانا به عنوان يكي از بزرگـترين و گسترده ترين مجموعه هاي بازرگاني در زمينه توليد ، تأمين و توزيع لوله هاي فولادي آبرساني و صنعتي، مصمم است با تنوع بخشي به محصولات و خدمات و با اتكاء به سر آمدي و همسو با اهداف بلند كشــور عزيـزمان در زميـنه صادرات ، بازرگاني و هلدينگ محـصولات فـولادي، پيشتاز باشد. در اين راستا و با توجه به استقرار سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۸ اهداف ذيل را پيگيري مي نمايد :

• كسب رضايت و خشنودي ايزد منان
• افزايش رضايت مشتريان و كارفرمايان
• بهبود مستمر فرآيند ها ( تأمين، توزيع ، خدمات )
• افزايش سهم بازار و ارتقاء نام شركت
• توسعه كمي و كيفي خدمات و محصولات
بي شك انجام اين مـهم، جز با همكـاري و مشاركـت همه همكاران گرامي، درك ارزشـهاي سازمان، دورنما و مأموريت هاي شركت ، محقق نخواهد گرديد.
اينجانب ضمن اعلام تعهد كامل به اجراي مفاد اين خط مشـي از كليه پرسنل شركـت انتظار دارم با درك كامل موارد فوق الذكر مشاركت خود را به صورت مستمر در تحقق اهداف سازمان به كار گيرند .
مدير عامل