لوله ­هــاى بدون درز بــراى كاربردهاى مختلــف در صنعت بكار گرفته مى­شــود. به خصوص در مواقعى كه فشــار بالا در سيســتم بكار گرفته شــده باشــد. در صنايعى مانند ســاخت مخازن تحت فشار، بويلرها و مدارهاى هيدروليكى بكار گرفته مى­شود.

تاريخچه ابداع و ساخت لوله­هاى بدون درز به اواخر قرن نوزدهم بر می­گردد. روش­هــاى مختلف توليد ايــن لوله­ ها در قرن نوزدهم ابــداع و به موازات يكديگر پيشــرفت و گسترش يافت امروزه چهار روش متداول جهت توليد اين لوله­ ها با توجه به ضخامت جداره و قطر آن­ها بكار میرود، كه به قرار زير مى­باشد:

فراينــد توليد لوله بدون درز با اســتفاده از نورد مداوم بر روى ســنبه براى توليد لوله­هاى بدون درز با قطر ۲۱ تا ۱۷۸ ميلى­متر

فراينــد توليد لوله به روش نوردهاى متقاطع (پيلگرد) براى توليد لوله­هاى بدون درز با قطر ۲۵۰ تا ۶۶۰ ميلى­متر

فرايند توليد لوله به روش ميز كششــى (ارهارد) اين فرايند براى قطرهاى ۶۰ تا ۱۷۸ ميلى­متر

فراينــد توليد لوله به روش نورد بر روى توپــى لغزان براى توليد لوله­هاى بدون درز با قطر ۱۴۰ تا ۴۰۶ ميلى­متر

۱-۱- فرايند توليد لوله بدون درز با اسـتفاده از نورد مداوم بر روى سـنبه

       به وســيله اين فرآينــد، لوله­هاى بدون درز با قطر خارجى ۶۰تــا ۱۷۸ميلى­متر توليد مى­گــردد و در بعضــى مواقع میتوان لوله ­ها بــا قطرخارجى در حــدود ۲۱ ميلى­متر نيز توليد نمود. ضخامت جداره اين لوله­ ها ۲ تا ۲۵ميلى­متر مى­باشــد. برا ى توليد اين لوله ­ها شــمش­هاى گرد با قطر در حدود ۲۰۰ميلى­متر با طول در حدود ۵ متر را تا دماى ۱۲۸۰ درجه ســانتی­گراد در كوره گرم كرده وســپس شــمش گداخته جهــت توليد لوله به سمت نورد­هاى سرى هدايت م­یگردد. براى شروع شمش گداخته شده به وسيله سنبه ســوراخ شده وتوســط غلتك­هاى دوار وماشــين نورد متقاطع به صورت دورانى در مسير حركت شمش كه سنبه در داخل آن مى­باشد، حركت میكندimage001.