پیشنهاد به دوستان از طریق پیامک

k-gaz

کیفیت بالا و انجام تست های متعدد برروی این لوله ها قابلیت استفاده از آنها را در خطوط شبکه سراسری و شهری نفت گاز ، پتروشیمی و آبرسانی مهیا می سازد.