تقدیر شاخص

تشکر و قدردانی از پرسنل شرکت

پایان سال ۱۳۹۹ و تشکر از همه همکارانی که در سال ۱۳۹۹ با همکاری خود در راستای توسعه و پیشرفت تولید کشور و شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا کوشا بودند.
نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا – همراهی فولادین

برچسب ها: بدون برچسب